Общи условия

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ТБА Консулт ЕООД, гр. Разлог, ул. „Иконом Ангелов“ 23 и ПОСЕТИТЕЛИТЕ на уеб-сайта www.namerihmetidom.com  (наричан за краткост „Сайта“).

(2) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА САЙТА

Чл. 2. (1) Информация относно ТБА Консулт ЕООД:

  1. Наименование: ТБА Консулт ЕООД
  2. Седалище и адрес на управление: гр. Разлог, ул. „Иконом Ангелов“ 23
  3. Данни за кореспонденция: гр. София, ул. Николай Хайтов 12, ет. 1, офис 8, тел. 0896152911, office@namerihmetidom.com

(2) Надзорни органи:

  1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

тел.: 02 915 35 18

е-mail: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

  1. Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe

Aдpec: 1000 гp. Coфия, пл.“Cлaвeйĸoв“ №4A, eт.3, 4 и 6,

тeл.: 02 / 980 25 24

фaĸc: 02 / 988 42 18 гopeщa линия: 0700 111 22

Уeб caйт: www.kzр.bg

Чл. 3. Сайтът на Намерихме ти дом предоставя на Посетителите информация относно дейността, услугите и цените на Намерихме ти дом, както и достъп до публикуваните оферти, новини и публикации.

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 4. (1) Всички публикации в Сайта, са изключителна интелектуална собственост на ТБА Консулт ЕООД и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права. Обектите на интелектуална собственост на ТБА Консулт ЕООД не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на ТБА Консулт ЕООД.

(2) Изображенията в Сайта на ТБА Консулт ЕООД и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост на ТБА Консулт ЕООД не могат да бъдат копирани, използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без предварителното писмено съгласие на ТБА Консулт ЕООД.

(3) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на ТБА Консулт ЕООД, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл. 5. (1) ТБА Консулт ЕООД не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, офертите или изображенията, публикувани в него, в друг сайт.

 (2) Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на ТБА Консулт ЕООД върху материалите, така че Посетителите не биват въвеждани в заблуждение.

IV. „ОБИЧАЙНО ПОСРЕДНИЧЕСКО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ” НА АГЕНЦИЯТА Е В РАЗМЕР НА:

Чл.6. (1) 3% (три процента) с вкл. ДДС от продажната цена, но не по-малко от 1000 (хиляда) евро  - при сделки за покупко-продажба;
(2). Половин средно месечен наем - при сделки с наеми на жилищни и търговски имоти;

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 7. (1) ТБА Консулт ЕООД предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за поверителност, обявена на сайта му в Интернет.

 (2) Съгласието за обработка на личните данни на Посетителите се предоставя изрично за точно определени случаи, цели и за точно определени категории данни.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 8. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни ТБА Консулт ЕООД по всяко време, като своевременно публикува на Сайта изменените Общи условия, заедно със съобщение до Посетителите за извършените промени.

(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им от ТБА Консулт ЕООД.

VII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 9. (1) ТБА Консулт ЕООД предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целените от Посетителите резултати, както и достоверността или актуалността на информацията във всеки един момент .

(2) ТБА Консулт ЕООД не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.

(3) ТБА Консулт ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 10. Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на ТБА Консулт ЕООД при използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

Чл. 11. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 12. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта считано от 01.01.2020 г.

Call Now Button